MISJA:

  • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
  • przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat do udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie w miarę możliwości niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki. 

WIZJA:

  • Ośrodek   Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej jest placówką oświatową dla dzieci
    i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci    i   młodzieży   upośledzonych   umysłowo   ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki;
  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie programów nauczania oraz umożliwiają poszerzenie oferty edukacyjnej placówki;
  • Efekty wychowawcze i dydaktyczne są osiągane dzięki wysoko wyspecjalizowanej, odpowiedniej do poziomu kształcenia, kadrze nauczycielskiej. Plan doskonalenia zawodowego pracowników zapewnia przygotowanie merytoryczne nauczycieli   i wychowawców. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne;
  • Proces kształcenia oparty jest na dydaktyce zorientowanej na ucznia niepełnosprawnego, który w miarę swoich możliwości samodzielnie funkcjonuje w środowisku lokalnym. Nauczyciele stosują monitorowanie i ewaluację własnej pracy. Uzyskane efekty są wynikiem opracowanych i wdrożonych Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych. Bogate życie ORW służy integracji ze środowiskiem lokalnym oraz poza lokalnym.
  • Placówka ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy a rzecz ośrodka. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.


  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej to placówka znana, szanowana i akceptowana przez środowisko, otwarta na potrzeby wychowanków, rodziców, nauczycieli i innych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.