Oferta placówki

Placówka oświatowa umożliwia dzieciom i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną  realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.    

Placówka zapewnia kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat, w zakresie: 

· rewalidacji,

· edukacji,

· terapii psychologicznej,

· terapii neurologopedycznej,

· fizjoterapii,    

świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.

Zespół Terapeutyczny, złożony z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej opracowuje odpowiednio dla każdego wychowanka Indywidualny Program Rewalidacyjno - Wychowawczy lub Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny mając na uwadze niepowtarzalność i specyfikę dziecka.

Zajęcia odbywają się w grupach 4- i 8-osobowych pod kierunkiem oligofrenopedagoga, wspomaganego przez pomoc wychowawcy.

 

Placówka czynna jest:

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.30


Grupy rewalidacyjno – wychowawcze 

Grupy rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głęboki od 3 do 25 roku życia.

W trakcie zajęć realizowane są cele:
- nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb
i możliwości uczestnika zajęć;
 - kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
i orientacji przestrzennej;
- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności
w podstawowych sferach życia;
 - rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
- naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości
i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności. 


Grupy edukacyjno – terapeutyczne

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne organizowane są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Praca z uczniami odbywa się w ramach następujących zajęć:

1) edukacyjnych
-funkcjonowanie osobiste i społeczne;
-zajęcia rozwijające komunikowanie się;
-zajęcia rozwijające kreatywność;
-wychowanie fizyczne;

2) rewalidacyjnych.

Podczas zajęć stwarzamy warunki niezbędne do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa, wzmacniania własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego w procesie integracji ze środowiskiem, jednocześnie wspierających aktywność i uczestniczenie w życiu grupy
i Ośrodka.


Grupa edukacyjno-rewalidacyjna 

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. 

W grupie rewalidacyjno – edukacyjnej  realizowane są zajęcia:

1)edukacyjne
- funkcjonowanie osobiste i społeczne;
- zajęcia rozwijające komunikowanie się;
- zajęcia kształtujące kreatywność;
-przysposobienie do pracy;
-wychowanie fizyczne;

2)rewalidacyjne.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju stanowią specjaliści
w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, neurologopedii, psychologii, rehabilitacji, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych
w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka
w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2) nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka,
w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Prowadzimy zajęcia w Sali Doświadczania Świata, przystosowanej i wyposażonej 

do terapii.

Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie płyną na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka. Znajdują się w niej zabawki, przedmioty, które służą jako pomoce edukacyjne, a także przedmioty do rehabilitacji czy pobudzania zmysłowego. Można w niej pobudzać każdy ze zmysłów a także stosować stymulację przedsionkową, która odpowiada między innymi za kontrolę własnego ciała oraz aktywność. Terapia światłem o różnym natężeniu i barwie ma na celu pobudzanie zmysłowe i stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka.