Oferta placówki

  Placówka umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu powiatu łęczyńskiego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz klasę przyspasabiającą do pracy.


 
Placówka oświatowa w Łęcznej zapewnia kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat oraz po 25 roku życia, w zakresie:

  • rewalidacji
  • edukacji
  • terapii psychologicznej
  • terapii logopedycznej
  • rehabilitacji ruchowej

prev next

świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.

Zespół Terapeutyczny, złożony z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej opracowuje odpowiednio dla każdego wychowanka Indywidualny Program Rewalidacyjno -Wychowawczy lub Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny mając na uwadze niepowtarzalność i specyfikę dziecka.

Wychowankowie uczą się, bawią i ćwiczą w grupach 3-6 osobowych pod kierunkiem nauczyciela-wychowawcy, wspomaganego przez opiekuna.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 

dla dzieci w wieku przedszkolnym.


W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju stanowią specjaliści w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, psychologii, rehabilitacji, pedagogiki przedszkolneji wczesnoszkolnej.


Ważnym działaniem na którym skupia uwagę zespół jest wprowadzenie komunikacji alternatywnej u dzieci niemówiących. W sposób indywidualny dostosowany do możliwości rozwojowych, psycho-fizycznych dziecka terapeuci pracują nad budowaniem systemu komunikacyjnego oraz motywacji  jako znaczącego elementu w procesie nauki porozumiewania się. W tym celu używają następujących metod: PECS, książki komunikacyjne, gesty Makaton, symbole PCS.


Kompleksowym wsparciem objęta jest cała rodzina dziecka. Rodzice jaki i rodzeństwo mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz terapeutą rodzin , a także uczestniczyć w systematycznie odbywających się spotkaniach grupy wsparcia. Aby nauczyć rodziców prawidłowej relacji z dziećmi, stosowany jest wideotrening komunikacji. Ta nowoczesna, niezwykle skuteczna forma treningu stwarza możliwość uczenia się zasad dobrej komunikacji poprzez kształtowanie umiejętności dostrzegania i przyjmowania sygnałów komunikacyjnych, inicjatyw dziecka.


Kolejną innowacyjną metodą stosowaną w terapii jest sensoplastyka. Pozwala ona na stymulację wszystkich zmysłów i daje ogromną radość dziecku. Podczas zajęć stosowana jest również metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherobone, elementy Arteterapii, Muzykoterapii, Logorytmika. Prowadzona jest również Terapia Ręki. Aby zachęcić dzieci
i ich rodziców do korzystania z dobrodziejstw literatury, podczas terapii wprowadzamy czytanie uczestniczące. Rodzic ma możliwość obserwacji i kontynuacji wprowadzania niektórych metod w domu.


Prowadzimy zajęcia w  Sali  Integracji Sensorycznej, przystosowanej i wyposażonej do diagnozy i terapii.