Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.orw-leczna.pl/

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.orw-leczna.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Sachar, a.sachar@orw.powiatleczynski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 752 26 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. Lubelskie
  2. Łęczyński
  3. Łęczna
  4. Łęczna
  5. Litewska 16
  6. 21-010 Łęczna

  Parking

  1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osobom z niepełnosprawnościami.
  2. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 8 metrów.
  3. Parking jest bezpłatny.
  4. Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
  3. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

  Wejście do budynku

  1. Do wejścia prowadzą schody.
  2. Przy schodach znajduje się poręcz.
  3. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 6%.
  4. W zakresie dostępności architektonicznej Dyrektor  Ośrodka  informuje, iż budynek  posiada  podjazd  dla  wózków inwalidzkich oraz dostosowane korytarze oraz sale dla osób z niepełnosprawnością ruchowa poruszających  się  na wózkach  inwalidzkich.  Jeżeli  chodzi  natomiast o  instalację  urządzeń  lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań  architektonicznych  w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń   technicznych  budynek  nie  posiada  platformy   przychodowej  alternatywnym  rozwiązaniem  jest natomiast zastosowanie schodołazu gąsiennicowego
   .
  5. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  6. Otwierają się na zewnątrz.
  7. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  8. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  9. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
  10. Szerokość otworu wejściowego wynosi 95 centymetrów.
  11. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
  12. Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
  13. Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

  Przestrzeń za wejściem

  1. Dyrektor Ośrodka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku poprzez umieszczenie w widocznych miejscach planu - wykazu pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz umożliwia zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, zapewnia również osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. przy pomocy personelu zgodnie z planem ewakuacji. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Dyrektor Ośrodka nie posiada odpowiednich form komunikacyjnych dla osoby niewidomej oraz głucho-niemej. Dyrektor Ośrodka nie zapewnia możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, nie zapewnia również na stronie internetowej www.orw-leczna.pl informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. W indywidualnych przypadkach Dyrektor Ośrodka zapewnia osobom z niepełnosprawnościami wsparcie poprzez asystę innej osoby z personelu placówki.
  2. Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w w widocznych miejscach i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
  3. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
  4. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.