OFERTY PRACY/WYNIKI REKRUTACJI


0001jpg

0002jpg

Application22020-9-100001-1jpg


DYREKCJA

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej

Ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. fizjoterapii

 

Informacje o warunkach pracy:

Nazwa stanowiska – specjalista ds. fizjoterapii.
Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2020 r.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
Liczba osób do zatrudnienia/ wymiar etatu – 1 osoba/pełny wymiar czasu pracy.
Praca w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna, od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00, w domu ucznia nauczanie indywidualne, WWRD


Zakres podstawowych obowiązków:

prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej zgodnie z zaleceniami lekarza,
prowadzenie ćwiczeń usprawniających,
prowadzenie zajęć ruchowo-sportowych,
wykonywanie zabiegów masażu,
opracowywanie indywidualnych planów rehabilitacji uczniów,
prowadzenie obserwacji stanu zdrowia uczniów,
bieżące prowadzenie dziennika zajęć i arkuszy obserwacyjnych,
dostarczanie uczniom różnorodnych doznań percepcyjnych w ramach zajęć w pracowni doświadczania świata,
współpraca z zespołem terapeutycznym odnośnie metod i technik pracy,
prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy terapeutycznej uczniom i ich opiekunom,
dbanie o bezpieczeństwo uczniów,
dbanie o przyrządy będące na wyposażeniu sali rehabilitacyjnej,
dbanie o czystość i estetyczny wygląd odcinka pracy.

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe kierunkowe - fizjoterapia,

co najmniej roczny staż pracy, w tym półroczny z osobami niepełnosprawnymi,

mile widziane uprawnienia do wykonywania pracy terapeuty Integracji Sensorycznej (kurs II stopnia uprawniający do samodzielnego przeprowadzania diagnozy i terapii integracji sensorycznej),

cierpliwość, wytrwałość, odporność emocjonalna,

umiejętność prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,

wysoki poziom umiejętności społecznych,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych,

niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karnoskarbowe,

nieposzlakowana opinia,

komunikatywność, zdolności organizacyjne i interpersonalne.

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

list motywacyjny,

kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna ” 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, tel./fax 81 752 26 55, tel. 81 531 53 12 e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl.

2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: a.sachar@orw.powiatleczynski.pl.

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją   z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy Ośrodku Rewalidacyjno  -Wychowawczym w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Biurze Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego  w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna, kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do dnia 07.09.2020 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. fizjoterapii w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej” lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna (decyduje data wpływu dokumentów). Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – ponadto informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno   – Wychowawczego w Łęcznej. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą swoje aplikacje stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

Miejsce lub sposób pozyskiwania dodatkowych informacji: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna – osoba do kontaktu Agnieszka Sachar – sekretarz ośrodka tel. (81) 752 26 55.

 

 Łęczna, dnia 03.09.2020 r. 

                                                                                             p.o. Dyrektora

                                                                                             Paweł Wawer
DYREKCJA

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej

Ogłasza nabór na stanowisko:

pomoc wychowawcy

 

Informacje o warunkach pracy:

Nazwa stanowiska – pomoc wychowawcy.
Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2020 r.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
Liczba osób do zatrudnienia/ wymiar etatu – 1 osoba/pełny wymiar czasu pracy.
Praca w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16,  21 – 010 Łęczna, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 – 8 godzin dziennie wg. grafiku.

 

Zakres podstawowych obowiązków:

Sprawowanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela, głównie w zakresie higieny osobistej, karmienia, ubierania i rozbierania.
Uczestniczenie w zajęciach indywidualnych i zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu, np. gier, zabaw, spacerów itp.
Współdziałanie z nauczycielem w zagospodarowywaniu sali zajęć z uwzględnieniem funkcjonalności i estetyki.
Zapewnienie dzieciom opieki podczas dowozu z miejsca zamieszkania do Ośrodka.
Utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
Czuwanie nad estetyką powierzonych pomieszczeń, dbałość o pomoce i sprzęt.
Wykonywanie poleceń Dyrektora nieujętych w zakresie czynności, a uzasadnionych potrzebami placówki.

 

Wymagania niezbędne:      

Wykształcenie średnie.

Władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pomocy wychowawcy.

Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

Staż pracy z dziećmi/osobami niepełnosprawnymi/chorymi. 


Wymagania dodatkowe:

Ukończone kursy specjalistyczne.
Praktyczna umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
Mile widziana umiejętność świadczenia usług z zakresu opieki medycznej.
Zdolności plastyczne, muzyczne – mile widziana umiejętność gry na instrumencie.
Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość.
Poczucie odpowiedzialności.
komunikatywność, zdolności organizacyjne i interpersonalne.
Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:


życiorys (CV),
list motywacyjny,
kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane.

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna ”

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, tel./fax 81 752 26 55, tel. 81 531 53 12 e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl.

2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: a.sachar@orw.powiatleczynski.pl.

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Biurze Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna, kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do dnia 07.09.2020 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku pomoc wychowawcy w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej” lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna (decyduje data wpływu dokumentów). Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – ponadto informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno  – Wychowawczego w Łęcznej. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą swoje aplikacje stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

Miejsce lub sposób pozyskiwania dodatkowych informacji: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna – osoba do kontaktu Agnieszka Sachar – sekretarz ośrodka tel. (81) 752 26 55.

 

 Łęczna, dnia 03.09.2020 r.

                                                                                         p.o. Dyrektora

                                                                                         Paweł Wawer
DYREKCJA

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej

Ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela

 

Informacje o warunkach pracy:

Nazwa stanowiska – Nauczyciel

Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2020 r.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Liczba osób do zatrudnienia/ wymiar etatu – 1 osoba/pełny wymiar czasu pracy (18 godz.).

Wynagrodzenie – zgodne z tabelą wynagrodzeń dla nauczycieli.

Praca w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna, od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00, w domu ucznia nauczanie indywidualne.

 

Zakres podstawowych obowiązków:

Poznanie wychowanka jego potrzeb i możliwości, stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności.

Opracowanie dla wychowanka (w ramach zespołu) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego lub indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka.

Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dziennik zajęć, miesięczny plan zajęć, zeszyty obserwacji).

Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i innymi pracownikami w celu rozpoznania i zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka.

Czuwanie nad estetyką powierzonych pomieszczeń, dbałość o pomoce i sprzęt.

Wykonywanie poleceń Dyrektora nieujętych w zakresie czynności, a uzasadnionych potrzebami placówki.

 

Wymagania:

Obywatelstwo polskie,

Wykształcenie wyższe kierunkowe – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika.

Władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

5 lat stażu pracy z dziećmi/osobami niepełnosprawnymi.

Prawo jazdy kat. B (własny samochód).

Obsługa komputera.

Zdolności plastyczne, muzyczne – mile widziana umiejętność gry na instrumencie.

Ukończone kursy specjalistyczne.

Praktyczna umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość.

Poczucie odpowiedzialności.

Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres.

Wysoki stopień komunikatywności.

 

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

list motywacyjny,

kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne  do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane.

 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna ”

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, tel./fax 81 752 26 55, tel. 81 531 53 12 e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl.

2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: a.sachar@orw.powiatleczynski.pl.

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy Ośrodku Rewalidacyjno   -Wychowawczym w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Biurze Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna, kompletu dokumentów w zamkniętej koperciedo dnia 07.09.2020 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku Nauczyciela w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej” lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna (decyduje data wpływu dokumentów). Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – ponadto informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą swoje aplikacje stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym  w ogłoszeniu.

Miejsce lub sposób pozyskiwania dodatkowych informacji: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna – osoba do kontaktu Agnieszka Sachar – sekretarz ośrodka tel. (81) 752 26 55.

 

 

Łęczna, dnia 03.09.2020 r.

 

                                                                                                 p.o. Dyrektora

                                                                                                    Paweł Wawer

 Praca w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej

 Powiat Łęczyński zamierza utworzyć kolejny Zakład Aktywności Zawodowej, w związku  z powyższym poszukuje osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w tym nowotworzonym zakładzie.

Prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej mieszkańców powiatu łęczyńskiego, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z konkretnych grup:

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni),

- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni), z przyczyną niepełnosprawności 01-U,02-P i 12-C.

Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej to szansa na podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej, przekwalifikowanie, dokształcenie, rehabilitację społeczną i medyczną, poznanie nowych ludzi o podobnych problemach.

Zatrudnienie w ZAZ nie powoduje utraty prawa do dotychczas posiadanych świadczeń tj. renty z tytułu niezdolności do pracy i renty socjalnej. Ponadto dzięki środkom Zakładowego Funduszu Aktywności istnieje możliwość poprawy funkcjonowania w środowisku domowym poprzez realizację samodzielnego, niezależnego życia.

Kontakt:

Elżbieta Brodzik Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 81 53 15 282    

informacje dostępne są również na stronie: www.powiatleczynski.pl