DYREKCJA

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej

Ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciel -psycholog

 

Informacje o warunkach pracy:

  • Nazwa stanowiska – Nauczyciel-psycholog.
  • Przewidywany termin zatrudnienia – 21 styczeń 2019 r.
  • Forma zatrudnienia – umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa.
  • Liczba osób do zatrudnienia/ wymiar etatu – 1 osoba/pełny wymiar czasu pracy (22 godz.).
  • Wynagrodzenie – zgodne z tabelą wynagrodzeń dla nauczycieli.
  • Praca w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna, od poniedziałku do piątku.

 

Zakres podstawowych obowiązków:

1.       Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określonych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu placówki,

2)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania celów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających efektywne uczestnictwo wychowanka w życiu placówki,

3)     udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnych wychowanków,

6)     inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,

8)     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)     rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określonych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu placówki,

b)     udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.

 

Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie,

·         wykształcenie wyższe kierunkowe - psychologia,

·         kwalifikacje pedagogiczne do pracy w oświacie,

·         co najmniej roczny staż pracy, w tym półroczny z osobami niepełnosprawnymi,

·         cierpliwość, wytrwałość, odporność emocjonalna,

·         umiejętność prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,

·         wysoki poziom umiejętności społecznych,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karnoskarbowe,

·         nieposzlakowana opinia,

·         komunikatywność, zdolności organizacyjne i interpersonalne.

 

Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV),

·         list motywacyjny,

·         kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·         kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

·         kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane.

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna ”

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna,

2) kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, ; tel. 81 752 26 55, e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Biurze Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna, kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do dnia 15.01.2019 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku – Nauczyciel-psycholog w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej” lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna (decyduje data wpływu dokumentów). Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – ponadto informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego www.orw-leczna.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą swoje aplikacje stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

Miejsce lub sposób pozyskiwania dodatkowych informacji: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21 – 010 Łęczna – osoba do kontaktu Agnieszka Sachar – podinspektor ds. kadr tel. (81) 752 26 55.

 

Łęczna, dnia 07.01.2019 r. 

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                               Aneta Zabłocka