Szanowni Państwo

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Poniżej znajdzie Pani/ Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, który jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/ Pana danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 1. Administratorem Danych Osobowych  (ADO) jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, tel./fax 81 752 26 55, tel. 81 531 53 12 e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl.

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe inspektora: e-mail: a.sachar@orw.powiatleczynski.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej,
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

4. Mówiąc o danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczego należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 • do dostępu do swoich danych,
 • do sprostowania swoich danych,
 • do usunięcia swoich danych,
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Administrator Danych Osobowych nie przetwarza danych osobowych poza UE

9. Administrator Danych Osobowych chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZESŁANKA PRZEPIS PRAWA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, tel./fax 81 752 26 55, tel. 81 531 53 12 e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  a.sachar@orw.powiatleczynski.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym,

2)       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych, w związku z procesem rekrutacji przez okres trzech miesięcy od jej zakończenia.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1)       dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo   do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2)       wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia           tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2
                                                                                                                                                                         do Regulaminu funkcjonowania, obsługi
                                                                                                                                                                         i eksploatacji monitoringu wizyjnego
                                                                                                                                                                         na terenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego
                                                                                                                                                                         w ŁęcznejKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, tel./fax 81 752 26 55, tel. 81 531 53 12 e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl.                  

2.W Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: a.sachar@orw.powiatleczynski.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynku ośrodka, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. art. 108a Prawo oświatowe).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).