Szanowni Państwo

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Poniżej znajdzie Pani/ Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, który jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/ Pana danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 1. Administratorem Danych Osobowych  (ADO) jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, ; tel. 81 752 26 55, 81 531 53 12 e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl.

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe inspektora: e-mail: a.sachar@orw.powiatleczynski.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej,
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

4. Mówiąc o danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczego należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 • do dostępu do swoich danych,
 • do sprostowania swoich danych,
 • do usunięcia swoich danych,
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Administrator Danych Osobowych nie przetwarza danych osobowych poza UE

9. Administrator Danych Osobowych chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  a.sachar@orw.powiatleczynski.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym,

2)       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych, w związku z procesem rekrutacji przez okres trzech miesięcy od jej zakończenia.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1)       dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo   do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2)       wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia           tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.