Kadra pedagogiczna
Dyrektor                                                  

mgr Magdalena Majewska

Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel – wychowawca grupy edukacyjno-terapeutycznej

mgr Joanna Duda


Nauczyciel dyplomowany

 Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki. 

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowy;
 • Szkolenie: Dzieci i mlodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) - strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne;
 • Kurs w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Warsztaty:Komumikacja między osobami autystycznymi a neurotypowymi;
 • Szkolenie: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – stopień podstawowy;
 • Szkolenie: Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 m-cy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym;
 • Kurs stopnia pierwszwgo z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej;
 • Kurs: Terapia niedyrektywna dzieci austycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania;
 • Kurs: Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?
 • Kurs: Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?
 • Szkolenie: Posługiwanie się znakami Makatonui stosowanie tych znaków w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się;
 • Warsztaty: Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Szkolenie: Warsztat bajkoterapeutyczny dla nauczycieli – jako metoda pomocy dzieciom;
 • Szkolenie: „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”;
 • Kurs: Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
 • Konferencja: „Prawa dzieci i dorosłych z autyzmem do edukacji i terapii – potrzeby a rzeczywistość”;
 • Szkolenie: Obsługa programu komputerowego „Ocena Opisowa” dla nauczyciela zintegrowanego;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej;
 • Kurs: Elementy diagnozy neuropsychologicznej w rozpoznaniu zaburzeń funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży;
 • Warsztaty: Kształcenie umiejętności kluczowych w procesie dydaktycznym;
 • Kurs: Metoda dobrego startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji;
 • Kurs: Praca z uczniem mającym wybiórcze deficyty rozwojowe – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, nadpobudliwość;
 • Warsztaty metodyczne: Nauczanie Zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej;


Nauczyciel – wychowawca grupy edukacyjno-terapeutycznej                      

mgr Agnieszka Tomaszewska


Nauczyciel mianowany

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej -  oligofrenopedagogiki;
Studia magisterskie na kierunku pedagogika;
Studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowy;
 • Warsztaty: Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Szkolenie: Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka - strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney;
 • Szkolenie: "Zabawy muzyczno – ruchowe i rytmika w pracy z dziećmi";
 • Kurs: "Arteterapii – terapii sztuką";
 • Kurs: Prawo oświatowe;
 • Kurs: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego;
 • Szkolenie: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – stopień podstawowy;
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Szkolenie: Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
 • Kurs: Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?
 • Szkolenie: Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Kurs: Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?
Szkolenie: Posługiwanie się znakami Makatonu i stosowanie tych znaków w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się;


Nauczyciel – wychowawca grupy rewalidacyjno - wychowawczej
mgr Danuta Kubiś


nauczyciel mianowany

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;
Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej;
Studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie edukacja zdrowotna z rehabilitacją;
Medyczne Studium Zawodowe zawód - technik fizjoterapii.

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowy;
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Kurs: Terapia Taktylna;
 • Kurs: Język migowy dla pracowników służb społecznych;
 • Kurs: Masaż klasyczny i leczniczy;
 • Kurs: Masaże lecznicze stosowane w rehabilitacji i w sporcie wyczynowym;
 • Kurs z zakresu pierwszej pomocy;
 • Kurs: "Rozpoznanie, rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z zaburzeniami neurologicznymi w aspekcie metody Vojty";
 • Kurs: Pielęgnacja i usprawnianie dziecka zaburzonego neurologicznie;
 • Kurs: "TERAPIA MANUALNA - zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń. Podstawy terapii manualnej";
 • Kurs: "Rozpoznanie, rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z zaburzeniami neurologicznymi w aspekcie metody Vojty i Bobath - NDT. Cz. I.".


Pedagog specjalny - wychowawca grupy rewalidacyjno - wychowawczej

mgr Iga Ciepłowicz


nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej (kierunek: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika i reedukacja).

 • szkolenie: „Praca z oddechem i ciałem – programy aktywności”,
 • szkolenie: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – stopień podstawowy”,
 • kurs: „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP – R”,
 • kurs: „Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej”, 
 • kurs: „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”.

Uczestniczyła w warsztacie „Komunikacja między osobami autystycznymi a eurotypowymi” prowadzonym przez panią profesor Marion Hersh oraz w konferencji szkoleniowej „(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków” organizowanej w Warszawie przez Fundację SYNAPSIS .

Systematycznie rozwija swoje kwalifikacje i kompetencje w pracy pedagogicznej, by coraz efektywniej wspomagać rozwój swoich podopiecznych.Nauczyciel – wychowawca grupy edukacyjno-terapeutycznej                        
mgr Paweł Wawer


Nauczyciel kontraktowy
 Studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa.

 •  Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo;
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowy;
 • Warsztaty: Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
Konferencja pt. Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty z zakresu arteterapii;


Nauczyciel – Psycholog                        
mgr Anna Smęt


Nauczyciel mianowany

Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne;
Studia magisterskie na kierunku psychologia;

 

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowy;
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Szkolenie: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych - Wczesna interwencja - wspomaganie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością;
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
 • Kurs: Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej;
 • Kurs: Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z osobami autystycznymi;
 • Kurs: Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?
 • Kurs: Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?
Szkolenie: Posługiwanie się znakami Makatonu i stosowanie tych znaków w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się;


Nauczyciel - Neurologopeda

mgr Sylwia Szczygieł


Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności nauczycielskiej i logopedycznej.

W 2014 roku uzyskała dyplom neurologopedy (UMCS).

W ośrodku prowadzi indywidualną oraz grupową terapię neurologopedyczną.
W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się stymulowaniem i wspomaganiem prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka. W swojej pracy stara się zapewnić  podopiecznym poczucie sukcesu, uznania i akceptacji.


 • szkolenie: „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka -strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney ” 
 • szkolenie: „Warsztaty neurologopedyczne moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy ‘’ 
 • szkolenie: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – stopień podstawowy” 
 • szkolenie: „Posługiwanie się znakami Makatonu i stosowanie tych znaków  w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się” 
 • kurs:  „Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej”
 • kurs: „Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z osobami autystycznymi”,
 • kurs: „Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?”,
 • kurs: „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?”
 • warsztaty: „Komunikacja między osobami autystycznymi a neurotypowymi" oraz w konferencji szkoleniowej „Zaburzenia autystyczne u dzieci - wyzwaniem dla współczesnej edukacji”Nauczyciel religii
ks. mgr Tomasz Skałecki


Nauczyciel mianowany

Studia magisterskie na kierunku teologia. Nauczyciel – Psycholog                        

mgr Monika Nowacka


Nauczyciel kontraktowy

Studia Podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznej;

Studia Podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;

Studia magisterskie na kierunku psychologia